Daň z nemovitých věcí v roce 2016

Jak na přiznání k dani z nemovitých věcí a přehled změn

1.únor 2016 je posledním dnem pro včasné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016. Po rozsáhlé novele zákona číslo338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí je okruh  osob povinných podat daňové přiznání k dani z nemovitosti značně rozšířen. Netýká se to i vás?

 

Kdy musím podat přiznání?

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat poplatník zejména

 • Při změně předmětu zdanění – například dostavím dům, stavební parcela se změní v zastavěnou plochu a nádvoří.
 • Při změně jiné než je změna v koeficientu nebo v sazbě nebo průměrné ceně půdy – například změna ve výměře zastavěné plochy stavby, při změně výměry parcely po obnově operátu.
 • Když se stal poplatníkem daně z nemovitých věcí – například se stal vlastníkem pozemku, zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky během roku 2015.
 • Když přestal být vlastníkem, ale stále je vlastníkem jiné nemovité věci ve stejném územním obvodu finančního úřadu. V případě, že pozbyl vlastnictví ke všem nemovitostem v daném obvodu, je povinnost oznámit tuto skutečnost písemně příslušnému finančnímu úřadu formou dopisu nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

daň z pozemku

Stručný přehled hlavních změn v zákoně platných k 1.1.2016

Pozemky

 • Pozemky, které jsou součástí zdanitelných jednotek nebo jsou ve funkčním celku přiřazené ke stavbě bytového domu (užívané společně s těmito jednotkami), nejsou předmětem daně z pozemků a do daňového přiznání se spoluvlastnický podíl neuvádí. Platí to pro jednotky vzniklé podle NOZ i vymezené podle Zákona o vlastnictví bytu č. 72/1994 Sb. Podíl na pozemku se zohlední v sazbě za zdanitelnou jednotku podle § 10 odst.3 zákona.
 • Pozemek přestává být stavebním pozemkem až po dokončení všech jednotek v budově, čímž se všechny jednotky stanou zdanitelnými jednotkami.
 • Mezi zpevněné plochy patří i pozemky zastavěné stavbami, které nejsou zdanitelnou stavbou – např. bazény, nádrže.
 • Stavebním pozemkem není pozemek pod zdanitelnou stavbou v procesu její výstavby, pokud stavba po dokončení bude podléhat režimu osvobození podle § 9 odst.1 písmeno i) a j) – stavby vodohospodářské, stavby dopravních cest.

Stavby a jednotky

 • Stavba nebo jednotka je předmětem daně, když je dokončená nebo užívaná, tj. i když není dokončená, ale je užívaná. Pravidlo platí i pro část stavby nebo jednotky. Zdanitelnou stavbou je budova podle katastrálního zákona nebo inženýrská stavby uvedená v příloze zákona.
 • Stavba využívaná pro podnikání zahrnuta v obchodním majetku má základní sazbu daně podle § 11 odst.1 d). To neplatí pro budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, pro zdanitelné jednotky, pro jednotky převážně užívané jako garáž a pro garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů.
 • Budova není předmětem daně ze staveb, pokud všechny jednotky jsou dokončené a jsou předmětem daně z jednotek.

Více informací o změnách v dani z nemovitosti od 1.1.2016 najdete v informacích, stanoviskách a sděleních Ministerstva financí České republiky zveřejněných na webu finanční správy.

daňový formulář

tiskopis přiznání k dani nemovitých věcí

Typy přiznání

Jaké přiznání mám podat? Řádné nebo dílčí?

Jako nový poplatník podávám řádné přiznání, které obsahuje všechny nemovité věci poplatníka v územním obvodu téhož správce daně. Při změně předmětu zdanění nebo jiné změně stačí podat dílčí daňové přiznání. Řádné přiznání podávám ve lhůtě určené zákonem. Dodatečné přiznání podávám, když zjistím, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň.

Výhodné je podat vždy úplné přiznání kvůli zachování přehlednosti. Daň se vyčísluje celková i při dílčím přiznání.

 

Lhůty pro podání přiznání

Poplatník je povinen podat daňové přiznání  do 31. ledna zdaňovacího období. Letos tento den připadl na neděli, proto je podle daňového řádu posledním dnem pro podání daňového přiznání nejbližší následující pracovní den, tj. 1.únor 2016.

Pokud se opozdíte maximálně o 5 pracovních dní, penále ani pokuty neplatíte. Při delším prodlení je povinnost zaplatit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně.  Pokud máte povinnost podat a nepodáte vůbec je výše pokuty 5 % stanovené daně, ale minimálně 500 Kč. Sankce nejsou tedy nijak závratné.

exclamation mark

Daň z nemovitých věcí se stanoví v přiznání na zdaňovací období 2016 podle stavu k 1.1.2016. Na změny v průběhu roku se nepřihlíží. Změny, které nastanou v průběhu roku 2016, budou předětem daně za následující zdaňovací období.

Specifickou lhůtu pro podání stanovuje zákon pro případy
 • Úmrtí – platí prodloužená lhůta o 2 měsíce.
 • Dražby – do konce 3 měsíce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci (neplatí pro veřejnou dražbu)  nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci (ve veřejné dražbě)
 • Neukončená řízení o povolení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V těchto případech je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do konce 3 měsíce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k zápisu vkladu na základě rozhodnutí o povolení vkladu. Když tedy Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva k nemovité věci během ledna 2016 s právními účinky vkladu do 31.12.2015 včetně, musíte podat daňové přiznání do 30.4.2016.

 

Způsob podání

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí.

Pro přiznání daně lze využít tiskopis, který poskytne finanční úřad nebo lze využít tiskopis ke stažení ve formě PDF souboru na webu finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy. V listinné podobě se podává daňové přiznání osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb.

Elektronicky lze učinit podání formou datové zprávy prostřednictvím Datové schránky nebo Daňového portálu www.daneeletronicky.cz. Na uvedeném portálu je možné:

 1. vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu nebo
 2. vyplnit elektronický formulář a vytvořený PDF dokument vytisknout a podat v listinné podobě. Vytvořený PDF soubor nejde uložit, ale lze uložit data zadaná do formuláře formou datového souboru a v případě potřeby je použít později. V aplikaci lze vytvořit jen řádné úplné přiznání, nelze dílčí.

V případě, že vlastníte datovou schránku, máte povinnost podat přiznání elektronicky. Pokud splníte povinnost tzv. papírově prostřednictvím tiskopisu, je finanční správa povinna uložit vám pokutu ve výši 2.000 Kč, bez možnosti prominutí této sankce. Pro elektronická podání je k dispozici elektronický formulář v aplikaci EPO daňové správy.

 

Placení daně

Daň z nemovitých věcí je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31.5. a do 30.11.zdaňovacího období. V případě, že vypočtená daň nepřesáhne částku 5.000 Kč, je splatná najednou do 31.5. Při vyšší částce je rovněž možné zaplatit najednou do 31.5. zdaňovacího období.

Kromě platby hotově na příslušném finančním úřadu lze daň zaplatit převodem na příslušný účet finančního úřadu u ČNB. Letos je prvně možné zaplatit daň i prostřednictvím SIPO.

 

Tipy jak vyplnit formulář

 • Je potřeba použít samostatný list pro každý typ pozemku a rovněž pro všechny kombinace: typ pozemku – katastrální území – velikost spoluvlastnického podílu. Obdobně toto platí i pro zdanitelné stavby a jednotky.
 • Koeficienty podle § 11 a §12 přiřazené k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu, a případně zvýšené na základě vyhlášky obce, lze ověřit na stránkách finanční správy.
 • Ceny zemědělských pozemků lze ověřit ve vyhlášce ministerstva zemědělství.
 • Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 • Při podání přiznání k dani z pozemku za spoluvlastnický podíl je daň ze všech pozemků poplatníka v jednom územním obvodu minimálně 50 Kč.
 • Elektronicky lze vyplnit formulář v aplikaci daňové správy.

 

Pro zpracování přiznání je potřeba výpis z katastru nemovitostí a seznam vedlejších staveb, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí.


 

Pokud se budete chtít řídit těmito informacemi, konzultujte jejich aplikaci na vaši nemovitost s odborníkem


 

Přímé odkazy pro usnadnění vaši práce:

 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí v platném znění 

>>>   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338

 

 • Daň z nemovitých věcí 2016 – Informace MF ČR o změnách od 1.1.2016 

>>>   http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2015/dan-z-nemovitych-veci-v-roce-2016-6958

 

 • Tiskopis přiznání k dani z nemovitosti na 2016 

>>>   http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2016&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06

 

 • Elektronický formulář daňového přiznání k dani z nemovitosti 2016 

>>>   https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

 

 • Ověření cen zemědělských pozemků – Vyhláška ministerstva zemědělství 

>>>   Příloha vyhlášky č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. (Vyhláška MZ) (.PDF, 782 kB):

 

 • Ověření koeficientů obcí

>>>   http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

 

Eva Hamerníková
Eva je ekonomka, odhadce nemovitostí, investor do nemovitostí na pronájem. Pomáhá klientům bohatnout efektivním investováním do nemovitostí, měnit jejich sny a vize o vlastním bydlení nebo pasivním příjmu z pronájmu v realitu. Více o Evě najdete tady >> Evě můžete napsat na eva@evahamernikova.cz