Koupili jste nemovitost? Jak na daň z nemovitých věcí 2018

AKTUALIZOVÁNO K 28.6.2018

Stali jste se v loňském roce novými majiteli pozemku, stavby, jednotky? Nezapomeňte včas podat přiznáni k dani z nemovitých věcí.

Kromě daně z nabytí nemovitých věcí je s nemovitými věcmi na území České republiky, konkrétně s pozemky, stavbami a jednotkami, spojena ještě povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a zaplatit daň. Podrobnosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí (dříve pod názvem daň z nemovitosti).

Daň z nemovitých věcí za rok 2018 se posuzuje podle stavu k 1.1.2018.  Posledním dnem pro včasné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za letošní rok 2018 je 31.1.2018. Na placení je ještě čas.

Novostavba Vysoké Tatry

Kdo je poplatníkem daně?

Osoby povinné k dani z nemovitých věcí u daně z pozemků jsou:

 • vlastník pozemku
 • nájemce nebo pachtýř pozemku, je li pozemek evidován v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem nebo s ním hospodaří Státní pozemkový úřad nebo Správa hmotných rezerv nebo Ministerstvo financí
 • stavebník u pozemku zatíženého právem stavby
 • uživatel, není-li vlastník znám

Daň ze staveb a jednotek musí přiznat a zaplatit:

 • vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky
 • nájemce nebo pachtýř jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru
 • nájemce nebo pachtýř stavby jiné než obytný dům, hospodaří-li s nimi Státní pozemkový úřad nebo Správa hmotných rezerv nebo Ministerstvo financí.

Kdy je potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Poplatník je povinen podat přiznání k dani z nemovitých věcí v případě, že:

1. Dojde-li ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně, např.:

 • změna výměry pozemku – např. z důvodu obnovy operátu, kolaudace domu, přístavby, dělení parcel
 • změna druhu pozemku – např. orná půda se změní ve stavební pozemek vydáním stavebního povolení
 • změna ceny za 1 m2 lesního pozemku přiřazeného kódu SLT
 • změna v užívání zdanitelné stavby nebo jednotky – např. z objektu k bydlení se stane stavba pro podnikání, nebo část jednotky jste začali využívat k podnikání
 • nástavba o další nadzemní podlaží – změní se výměra zdanitelné stavby v m2
 • zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přístavbou – změní se výměra zdanitelné stavby a výměra zdanitelného pozemku
 • změně výměry jednotky – např. při spojení dvou jednotek, nebo při rozšíření jednotky o část společných prostor nebo nebytových prostor
 • změna předmětu zdanění – např. v případě, že dostavím a zkolauduji dům (stavební pozemek přestane být zdanitelným pozemkem a místo toho se stavba domu stane zdanitelnou stavbou), nebo budova se rozdělí na jednotky (budova přestane být zdanitelnou stavbou a místo toho se jednotky stanou předmětem daně z nemovitých věcí).

2. Dojde-li ke změně v osobě poplatníka, přiznání tedy musí podat:

 • nový vlastník nemovité věci bez ohledu na způsob nabytí (koupě, dražba, dar, dědictví, vydržení) pozemku, zdanitelné stavby nebo jednotky
 • nový nájemce nebo pachtýř (např. u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem)
 • nový uživatel (u pozemku, kde není vlastník znám)
 • nový stavebník (u pozemku zatíženého právem stavby)
 • původní vlastník, když přestal být vlastníkem, ale stále je vlastníkem jiné nemovité věci ve stejném územním obvodu finančního úřadu. V případě, že pozbyl vlastnictví ke všem nemovitostem v daném obvodu, je povinnost oznámit tuto skutečnost písemně příslušnému finančnímu úřadu formou dopisu nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Kdy není povinnost podávat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Jsou to případy, kdy v některém z předchozích zdaňovacích období poplatník již podal daňové přiznáníběhem předchozího kalendářního roku došlo pouze ke změně:

 1. Sazby daně
 2. Průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím
 3. Koeficientu podle § 6 odst. 4, podle § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona, kterými se základní sazby daně zvyšují.

Dále jsou to případy, kdy došlo:

 1. k zániku osvobození od daně, jestliže tak stanoví obec v obecně závazné vyhlášce podle § 4 odst. 1 písm. v)
 2. k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty
 3. k zániku osvobození od daně uplynutím lhůty stanovené obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17a zákona a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu
 4. ke změně místní příslušnosti

 

 Co je předmětem daně z nemovitých věcí?

Předmětem daně jsou pozemky, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na území České republiky.

Pozemky, které NEJSOU předmětem daně z pozemků:

 1. Pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, a to v rozsahu výměry zastavěné plochy těchto zdanitelných staveb.

Příklad:

Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, který není celý zastavěný stavbou bytového domu – dani z pozemku podléhá pouze část parcely, která není zastavěná stavbou. Poplatník si tedy musí sám zjistit výměru části pozemku, která je zastavěná stavbou a do přiznání uvede pouze nezastavěnou část. Stačí vyhledat příslušné výměry v dokumentaci o skutečném provedení stavby, nebo vzít výměru stavby z geometrického plánu pořízeného před kolaudací stavby, nebo orientačně změřit z náhledu do katastru, nebo kontaktovat správce bytového domu pro poskytnutí těchto informací.

 1. Pozemky, které jsou součástí jednotky, a
 2. Pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami

Pozemky, které jsou součástí zdanitelných jednotek nebo jsou ve funkčním celku přiřazené ke stavbě bytového domu (užívané společně s těmito jednotkami v domě), nejsou předmětem daně a do daňového přiznání se spoluvlastnický podíl neuvádí. Platí to pro jednotky vzniklé podle NOZ i vymezené podle zrušeného Zákona o vlastnictví bytu č. 72/1994 Sb. Podíl na pozemku je zohledněn koeficientem za zdanitelnou jednotku podle § 10 odst.3 zákona. Které pozemky to konkrétně jsou, lze nalézt v prohlášení vlastníka budovy, nebo v kupní smlouvě.

Pozemek přestává být stavebním pozemkem až poté co se stavba nebo všechny jednotky v ní stanou zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou.

Mezi zpevněné plochy patří i pozemky zastavěné stavbami, které nejsou zdanitelnou stavbou – např. bazény, nádrže.

Stavby a jednotky

Zdanitelnou stavbou je budova podle katastrálního zákona nebo inženýrská stavby uvedená v příloze zákona (komíny, stožáry).

 • Stavba nebo jednotka je předmětem daně, když je dokončená nebo užívaná, tj. i když není dokončená, ale je užívaná. Pravidlo platí i pro část stavby nebo jednotky.
 • Stavba využívaná pro podnikání zahrnuta v obchodním majetku má základní sazbu daně podle § 11 odst.1 d). To neplatí pro budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, pro zdanitelné jednotky, pro jednotky převážně užívané jako garáž a pro garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů.
 • Budova, ve které jsou jednotky, není předmětem daně ze staveb, pokud všechny jednotky jsou dokončené a jsou předmětem daně z jednotek.

 

Typy přiznání

Jaké přiznání mám podat? Řádné nebo dílčí?

Nový poplatník podává řádné přiznání, které obsahuje všechny nemovité věci poplatníka v územním obvodu téhož správce daně (v daném kraji). Při změně předmětu zdanění nebo jiné změně stačí podat dílčí daňové přiznání.

Řádné přiznání se podává ve lhůtě určené zákonem. Dodatečné přiznání se podává v případě, že poplatník zjistí, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň.

Výhodné je podat vždy úplné přiznání kvůli zachování přehlednosti. Daň se vyčísluje celková i při dílčím přiznání.

 

Lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí..

Poplatník je povinen podat daňové přiznání  do 31. ledna zdaňovacího období. Pokud by tento den připadl na neděli nebo státní svátek, je podle daňového řádu posledním dnem pro podání daňového přiznání nejbližší následující pracovní den. Letos platí tedy termín do 31.1.2018.

Pokud se opozdíte maximálně o 5 pracovních dní, penále ani pokuty neplatíte. Při delším prodlení je povinnost zaplatit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně.  Pokuta vypočtená do 200 Kč se nepředepíše a poplatník ji platit nemusí. Pokud máte povinnost podat a nepodáte vůbec, je výše pokuty 5 % stanovené daně, ale minimálně 500 Kč. Sankce nejsou tedy nijak závratné. Přesto je lepší udržovat si na finančním úřadě „čistý sankční rejstřík“.

Daň z nemovitých věcí se stanoví v přiznání na zdaňovací období 2018 podle stavu k 1.1.2018. Na změny v průběhu roku se nepřihlíží. Změny, které nastanou v průběhu roku 2018, budou předmětem daně za následující zdaňovací období, t.j. 2019.

Specifickou lhůtu pro podání stanovuje zákon pro případ:

 • Úmrtí – platí prodloužená lhůta o 2 měsíce.
 • Dražby – do konce 3 měsíce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci (neplatí pro veřejnou dražbu)  nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci (ve veřejné dražbě)
 • Neukončená řízení o povolení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V těchto případech je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do konce 3. měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k zápisu vkladu na základě rozhodnutí o povolení vkladu. Když tedy Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva k nemovité věci během ledna 2018 s právními účinky vkladu do 31.12.2017 včetně, musíte podat daňové přiznání do 30.4.2018.

 

Jakým způsobem lze učinit podání?

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí. Má-li poplatník více nemovitostí ve vícero obvodech územních pracovišť v kraji, soustředí se spisy na jednom územním pracovišti, podle schématu.

Pro přiznání daně lze využít tiskopis ke stažení ve formě PDF souboru na webu finanční správy  v nabídce Daňové tiskopisy nebo si jej vyzvednout na finančním úřadě. V listinné podobě se podává daňové přiznání osobně na podatelně nebo prostřednictvím poštovních služeb.

Elektronicky lze učinit podání formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo daňového portálu www.daneeletronicky.cz.

V případě, že vlastníte datovou schránku, máte povinnost podat přiznání elektronicky. Pokud splníte povinnost jinak, tzn. papírově prostřednictvím tiskopisu, vystavujete se pokutě ve výši 2.000 Kč. Pro elektronická podání je k dispozici elektronický formulář v aplikaci EPO daňové správy.

Pro zpracování přiznání je potřeba mít výpis z katastru nemovitostí se seznamem pozemků, staveb a jednotek s výměrami, plus seznam  vedlejších staveb, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí (ty rovněž podléhají zdanění).

platba daně

Placení daně – lhůty a sankce…

Daň z nemovitých věcí je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31.5. a do 30.11.zdaňovacího období. V případě, že vypočtená daň nepřesáhne částku 5.000 Kč, je splatná najednou do 31.5. Při vyšší částce je rovněž možné zaplatit najednou do 31.5. zdaňovacího období.

Kromě platby hotově na příslušném finančním úřadu lze daň zaplatit převodem na příslušný účet finančního úřadu u ČNB. Daň je možné zaplatit i prostřednictvím SIPO, kdy finanční správa provede inkaso z vašeho účtu prostřednictvím České pošty. Pokud tedy preferujete tento způsob úhrady, musíte zaslat na příslušný finanční úřad vyplněný tiskopis Oznámení spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla, a to nejpozději  do 31.1.2018.

Sankce za pozdní úhradu

Stejně jako u jiných daní, i zde při prodlení s úhradou o více než 5 pracovních dní, je třeba automaticky uhradit zákonný úrok z prodlení dle § 252 a násl. daňového řádu. Za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, se počítá úrok z prodlení.

Úrok z prodlení dle daňového řádu je aktuálně ve výši 14 % + REPO sazba ČNB k 1.1.2018 ve výši 0,5%, tj. 14,5 % p.a.

Po posledním zvýšení 2T REPO sazby ČNB k 28.6.2018 na 1,00 % je výše úroku z prodlení při pozdní úhradě daně ve výši 15,00 % p.a. (t.j. roční sazba), a to od 1.7.2018.

Dále hrozí penále podle § 251 daňového řádu (20 % z doměřené částky daně) na základě rozhodnutí správce daně a vydání platebního výměru. Z doměřené částky na základě dodatečného přiznání podaného plátcem daně se penále neplatí.

Na závěr: Tipy jak vyplnit formulář přiznání k dani z nemovitých věcí

 • Je potřeba použít samostatný list pro každý typ pozemku a rovněž pro všechny kombinace: typ pozemku – katastrální území – velikost spoluvlastnického podílu. Obdobně toto platí i pro zdanitelné stavby a jednotky.
 • Koeficienty podle § 11 a §12 přiřazené k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu, a případně zvýšené na základě vyhlášky obce, můžete ověřit na stránkách finanční správy.
 • Ceny zemědělských pozemků lze ověřit ve vyhlášce ministerstva zemědělství.
 • Základ daně jednotlivých druhů pozemků a základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru nebo celé m2 nahoru.
 • Daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 • Při podání přiznání k dani z pozemku za spoluvlastnický podíl je daň ze všech pozemků poplatníka v jednom územním obvodu minimálně 50 Kč. Obdobně to platí i pro stavby a jednotky.
 • Elektronicky lze vyplnit interaktivní formulář v aplikaci daňové správy, i když nemáte přístupové údaje pro elektronické podání. Poté lze formulář zkontrolovat, zda neobsahuje chyby a nakonec i vytisknout a doručit na místně příslušný finanční úřad.

 


 

Pokud si nejste jisti jak připravit přiznání k dani z nemovitých věcí, napište mi na eva@evahamernikova.cz, ráda vám s tím pomohu 🙂


 

 

Eva Hamerníková
Eva je ekonomka, odhadce nemovitostí, investor do nemovitostí na pronájem. Pomáhá klientům bohatnout efektivním investováním do nemovitostí, měnit jejich sny a vize o vlastním bydlení nebo pasivním příjmu z pronájmu v realitu. Více o Evě najdete tady >> Evě můžete napsat na eva@evahamernikova.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..